Уведомления. Войдите или зарегистрируйтесь для полного доступа

1. Гетерозис – це А отримання гібридів внаслідок схрещування чистих ліній
Б віддалена гібридизація рослин і тварин
В цілеспрямоване покращення спадкових якостей організмів
Г споріднене схрещування

2. Для отримання нових штамів мікроорганізмів запропоновані особливі методи селекції. Які властивості мікроорганізмів визначають такі особливі методи?
А мікроскопічні розміри та здатність існувати в різноманітних умовах
Б висока швидкість розмноження та здатність синтезувати різноманітні речовини
В мікроскопічні розміри й висока швидкість розмноження
Г здатність синтезувати різноманітні речовини та існувати в різноманітних умовах

3. Бройлерів отримують внаслідок
А спорідненої гібридизації м’ясних порід курей
Б неспорідненої гібридизації м’ясних порід курей
В міжлінійної гібридизації м’ясних і яйценосних порід курей
Г міжлінійної гібридизації м’ясних порід курей.

4. Штучне перенесення потрібних генів від одного виду живих організмів до іншого, часто далекого за своїм походженням – це метод
А хромосомної інженерії
Б клітинної інженерії
В генної інженерії
Г віддаленої гібридизації

5. Якщо в пшениці є певна мутація, то у якої рослини можна чекати подібну
мутацію?
А кульбаби
Б гороху
В жита
Г картоплі

6. Напрям біотехнології, що використовує мікроорганізми для отримання
антибіотиків та вітамінів
А клітинна інженерія
Б генна інженерія
В мікробіологічний синтез
Г біохімічний синтез

7. У біотехнологічних процесах найчастіше використовують
А вищі рослини
Б хребетні тварини
В бактерії та гриби
Г паразитичні найпростіші
8. Споріднене схрещення здійснюють для
А отримання чистих ліній
Б підсилення життєвої сили організму
В підсилення домінантної ознаки
Г підсилення життєвої сили організму та домінантності ознаки

9. При отриманні чистих ліній у рослини знижується життєздатність, оскільки
А рецесивні ознаки стають домінантними
Б рецесивні ознаки переходять у гетерозиготний стан
В рецесивні ознаки переходять у гомозиготний стан
Г збільшується кількість домінантних ознак

10.Для отримання нових штамів мікроорганізмів використовують такий метод селекції
А експериментальний мутагенез
Б отримання поліплоїдів
В споріднена гібридизація
Г одержання гетерозису.

11.Гібриди першого покоління життєздатніші й продуктивніші та вихідні
форми завдяки
А точковим мутаціям
Б гетерозису
В поліплоїдії
Г спадковій мінливості

12.Основний критерій добору об’єкта для біотехнологічних досліджень
А швидке накопичення біомаси
Б дешевизна
В здатність синтезувати цільовий продукт
Г Стійкість до сторонньої мікрофлори

Биология: новые вопросы